Ying Wa Girls’ School

Type: Pre-Collegiate
Region: Asia
Country: Hong Kong